Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘media manipulation’

One

First, JVP claimed that someone hacked hicorp.us to make it look like that HiCorp’s boss is Danuna Tilakaratne. They said they verified the “hacking” with HiCorp representatives.

මේ අතර අප මේ සම්බන්ධයෙන් එම ආයතනයෙන් කළ විමසීමකදී එහි ප්‍රකාශකයකු සදහන් කළේ තම වෙබ් අඩවිය තුළට අනවසර පිවිසුම් කරුවන් පිවිස ඇති බව තාක්ෂණික විශේෂඥයින් තහවුරු කළ බවත් හැකි ඉක්මනින් එය යථා තත්වයට පත්කිරීමට අවශ්‍ය පියවර මේවන විටත් ගනිමින් පවතින බවයි.

Alas, HiCorp website hicorp.us is down even today, and JVP doesn’t seem to be very keen on following up the “spokesman” whom they could contact earlier within hours, in the dead of the night. Meanwhile, it has been proven beyond doubt that Danuna has links with the company.

Two

Then the JVP alleged that the election was rigged via a computer “jilmart”, and that Sarath Fonseka was the actual winner. It failed to explain how one could work around all the manual counting results and the fact that not all counting officers are MR stooges. Naturally, the allegation didn’t make it to the lawsuit regarding election malpractice.

Three

The latest installment seems to have come as a claim that the petition website that campaigns for Sarath Fonseka’s release, http://www.freesarathfonseka.com is”obstructed by an organized group”:

Sources close to DNA told ‘Lankatruth’ that an organized group is obstructing the web site and viewers have been denied access. Speaking further these sources said they would not be put off by acts of saboteurs but would take all measures to make available the website as soon as possible for the viewers to place their signatures demanding the release of Gen. Sarath Fonseka.

However, it seems that the so-called “obstruction” is global.

It is not just me ...

Government can’t block a site globally. So, the government must have “hacked” this website too, rather than blocking it inside Sri Lanka. And that, within hours from the launch too. Anyone with a decent computer literacy knows that it’s not easy to “hack” an arbitrary website within a short time. It could be a DDoS, but given earlier claims, I’d rather be skeptic.

Or, there is something actually wrong with the site, either deliberately in the part of admins or not, but nothing to do with “organized groups”.

I’m sure the JVPers and the (dwindling) support group for Fonseka will believe the first version. Well, they believed the two old stories too.

Advertisements

Read Full Post »

And in any case I do not wish him to be slain in this evil mood. He was great once, of a Noble kind that we should not dare to raise our hands against. He is fallen, and his cure is beyond us.

Frodo Baggins in The Lord of the Rings

Aftermath of the Sarath Fonseka arrest showed the sheer nudity of what is supposed to be political movements in Sri Lanka.

I respected Sarath Fonseka as the fearless General who played a very important part of winning the war. For this matter alone, I’m sorry about his current fate. In certain instances, the government could have paid him some respect for his past.

(more…)

Read Full Post »

So Sarath Fonseka is arrested.

Those who went on all sorts of apologia for the Fonseka-Mangala-JVP-TNA-UNP-SLMC dirty election alliance are now crying about the loss of democrasy.

This author doesn’t think that government was very reasonable or tactical in arresting Sarath Fonseka. Fonseka was a loser, and a political tar baby with UNP (quite rightly) washing their hands off the alliance and showed signs of going back to basics. Which was a good thing. Those who were left with Fonseka were JVP/Mangala/Tiran Alles and the likes, who wanted MR out just because they hated him and just because they had no future with him. Those had no political acceptance, let alone popularity. With Fonseka’s repeated demonstrations of what kind of a ‘politician’ he is, it would have been a matter of time that the ‘rest of the alliance’ ends up in embarrasment.

(more…)

Read Full Post »

ෆ්‍රොයිඩ් ට අනුව, සමහර විට මිනිස්සු තමාට පිලි ගැනීමට තිත්ත ඇත්ත, මොන තරම් සාධක ඇතිව වුවත් ප්‍රතික්ෂේප කරති. මෙය මනෝවිද්‍යාවේ සිංහලෙන් හැඳින්වෙන්නේ කෙසේදැයි මම නොදනිමි. ප්‍රතික්ෂේපය හෝ පිළිකෙව්ව යන්න වෙනත් ඕනෑම වචනයක් තරමට සුදුසු වනු ඇත.

Denial is a defense mechanism postulated by Sigmund Freud, in which a person is faced with a fact that is too uncomfortable to accept and rejects it instead, insisting that it is not true despite what may be overwhelming evidence.

උදෘතය: විකිපීඩියා

ප්‍රභාකරන් ගේ මළ සිරුර නන්දිකඩාල් වලදී සොයා ගෙන පුවත් පත් වල පින්තූර පලවූ පසු ඊලාම් වාදීන් කී කතා සිහි ගන්වන අන්දමේ අඳෝනා ආඩපාලි දැන් විපක්ෂ කඳවුරෙන් ඇසෙන්නට පටන් ගෙන ඇත.

(more…)

Read Full Post »

The aftermath of the Presidential Election showed some of the funniest claims by the people.

Disclaimer: I DO NOT endorse the unprofessional and biased way the state media was used by the government. It WAS Biased, and it WAS ugly. However, I don’t think that it made a big difference on the whole outcome. People who had voted SF won’t change just because Idi Amin was shown in the TV,  showing Idi Amin was nevertheless stupid, biased, useless, ugly and lame. Shame on you, Rupavahini, ITN, SLBC, and the spineless morons that control them.

(more…)

Read Full Post »

In the English I know, democracy means people electing their representatives to govern them. Such an exercise was just finished in SL; people voted for a president, and there was a rather high voter turn out that was even commended by the Unites States, elections were largely peaceful, and Mahinda Rajapakse was re-elected with a clear majority that would rule out any winning due to malpractices and vote rigging. That is, at least for a realistic observer who hopes that ideally there should not be any malpractices, but not suffering from amnesiato think that this isn’t the only election conducted in Sri Lanka with more than zero malpractices. This writer accepts that there have been malpractices, but this isn’t the first time that there were any in Sri Lanka. Taboo Subjects’ this lament makes one wonder if there really are people who are born yesterday.

(more…)

Read Full Post »

A comment in Voice in Colombo pointed out a lot of nice things about the favourite president (NOT) of us all, Chandrika Kumaratunga. I thought of setting the record straight and wrote a reply, but posting failed for several times, so I thought (and considering the interest of the subject) I’ll post my full reply here.

>>> CBK had Ranil as the opponent. Mahinda is having Fonseka.

Fonseka’s only claim is that he won the war. Anyone with a grain of brain knows that it’s the political leadership that should get major credit/blame for finishing the war facing all domestic/foreign pressure and managing the political stability. SF is now allied with a group of people some of which ridiculed war and some who were openly in the side of the LTTE. And some who “did not take side” thinking bargaining between “Sinhalese” GoSL and “tamil” LTTE will leave them with a bigger piece of benefits. (There are similar people with MR, but they have at least for record denounced their old ways. TNA doesn’t STILL admit that LTTE was a bloody terrorist group and it was wrong to support them. UNP doesn’t still admit that it was wrong to insult SF as being unsuitable for Salvasion army or famous kilinochchi/medavacchi talk. Mangala doesn’t still admit that it was wrong to use “Arakshaka Vimasuma”counter propaganda to war) It is not about who SF WAS. It’s about who SF represents today.

>>> CBK was at war at the time of election and tigers had an attempt at her life.

CBK went to war when everything fucked up and even then, used Mangala to break the courage of the forces through anti-war campaigns. She also sacrificed soldiers lives for useless political shows. She used war as excuse for fucking up the economy all the while hoarding money with corrupt deals.
(more…)

Read Full Post »

Older Posts »